Actievoorwaarden van
“#FantaPlay” 2015

1. De actie “#FantaPlay’’ is een actie die wordt georganiseerd door Coca-Cola Services N.V., Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel (verder ‘Coca-Cola’ genoemd). Deze actie staat open voor personen die in België wonen, en die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Enterprises Belgium bvba, van de Coca-Cola Services NV., of van een van de ondernemingen die banden heeft met de vermelde bedrijven, van één van hun marketingbureaus of partners van de promotie, alsook hun familieleden.

 

2. De actie bestaat erin:

 

-  een foto maken door het leuke gebruik van de tekeningen die op de Fanta blikken staan (hierna de “Foto” genoemd).

Bij de uitvoering daarvan worden de deelnemers geacht geen enkel reglement te schenden en zichzelf of anderen niet in gevaar te brengen.

-  die Foto posten, met vermelding van de hashtag “#FantaPlay”  op een van de volgende social media:

o   Facebook, op het prikbord van de Facebookpagina van Fanta

o   Twitter

o   Instagram

 

3. Door naast zijn/haar Foto “#FantaPlay” te vermelden op Instagram, Twitter of Facebook erkent de deelnemer dat hij deze Actievoorwaarden heeft gelezen en aanvaard met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop van de actie te garanderen. Coca-Cola behoudt zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen.

 

4. Af en toe tussen 1 April en 31 December 2015 zal Coca-Cola verschillende reclameboodschappen en mededelingen op social media of andere kanalen doen om Foto’s die gepost worden gedurende een bepaalde periode en volgens bepaalde criteria met een prijs te belonen. De winnende Foto’s zijn door een onafhankelijk jury gekozen, die gesuperviseerd wordt door Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69. De jury moet in geen enkel geval haar beslissing rechtvaardigen. Haar beslissing is onherroepelijk. Bij de keuze van de winnende Foto’s houdt de jury rekening met de volgende criteria:

-  Is de Foto humoristisch en grappig?

-  Is het ontwerp origineel?

-  Het “Play” aspect dat getoond word met de Fanta blikjes/flesjes

 

 

5. De deelnemer is verplicht om “#FantaPlay” te vermelden als hij zijn/haar Foto op Facebook, Twitter or Instagram post opdat zijn deelname in de wedstrijd rechtsgeldig zou zijn.

 

6. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze wedstrijd op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavige Actievoorwaarden.

 

7. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht in de loop van de week waarin ze als winnaar werden geselecteerd.

 

8. De deelnemer mag zoveel deelnemen als hij wil. Toch zal er gedurende de hele wedstrijd maximum één prijs per persoon en per fysiek adres worden toegekend. De prijzen kunnen niet ingeruild worden, noch omgezet worden in contant geld.

 

9. Coca-Cola kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoudt): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts…

 

10. In het geval dat één van de bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van deze Actievoorwaarden zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die de onderhavige Actievoorwaarden heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

 

11. Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 

· ongevallen, late leveringen, welke kosten of schade dan ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, naar aanleiding van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, en dit in welke vorm dan ook.

· een verkeerde programmering of eender welke vorm van storing van de internetverbinding.

· drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

Deze bepaling is niet van kracht in het geval van een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, van hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

 

12. Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die betrokken zijn bij de verzending van de formulieren en de hosting van de website.

 

13. De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties die zullen gepaard gaan met de toewijzing en de uitreiking van de prijs. Hij aanvaardt dat zijn/haar Foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola, en dat op eender welke drager en zonder enige vergoeding.

 

14. Klachten met betrekking tot de promotie kunnen schriftelijk gericht worden aan de Consumentendienst van Coca-Cola, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel. Coca-Cola zal telefonisch contact opnemen met de betrokken persoon in de loop van de drie weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.

 

Specifieke voorwaarden voor de Foto’s

 

15. Foto’s moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en die Actievoorwaarden. Indien dat niet het geval is, wordt de deelname ongeldig.

 

16.   Door het maken en het posten van zijn/haar Foto engageert de deelnemer zich om de goede zeden, openbare orde, respect voor de rechten van derden alsook de codes voor goede praktijken van Coca-Cola na te leven. Alle beelden die buiten dit kader vallen worden niet weerhouden. De Foto's mogen in het bijzonder (en zonder dat deze lijst volledig is):

- niet van beledigende, lasterlijke, racistische, xenofobe, revisionistische aard zijn of andermans eer of reputatie aantasten,

- niet aansporen tot discriminatie of haat jegens personen of groepen van personen op grond van hun herkomst of uiterlijk of het al dan niet behoren tot een specifieke volksgroep, land, ras of godsdienst,

- geen personen of groepen van personen bedreigen,

- niet van pornografische of pedofiele aard zijn,

- niet aansporen tot een misdrijf, misdaad of terrorisme of mogen geen verdediging van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid inhouden,

- niet tot zelfmoord aansporen,

- niet van politieke aard zijn,

- niet aansporen tot het verwerven van illegaal verkregen goederen of namaakgoederen van welke aard dan ook,

- geen naam, adres, telefoon of e-mailadres vermelden,

- geen schade toebrengen aan beschermde merken of logo's, het auteursrecht en recht op afbeelding van personen (en mogen geen namen van merken of beelden of namen van personen, of door de rechten voor intellectuele eigendom beschermde elementen tonen),

- de activiteiten, producten of concurrenten van The Coca-Cola Company geen schade toebrengen.

 

17. De deelnemer verwezenlijkt de Foto op eigen verantwoordelijkheid. Hij/zij beslist de Foto publiek te tonen op zijn/haar eigen risico. Hij/zij vrijwaart Coca-Cola en diens dienstverleners en partners voor elk verhaal, elke eis of actie betreffende de publicatie.

 

18. De deelnemer moet minstens 14 jaar oud zijn. De deelnemer die nog geen 18 jaar is, verzekert Coca-Cola dat hij/zij en de eventuele figuranten op de Foto die op Instagram, Twitter of Facebook wordt gepost, de toestemming hebben van hun ouders om de Foto online te publiceren. De deelnemer moet die schriftelijke toestemming leveren op het eerste verzoek van Coca-Cola.

 

19. De deelnemer is verplicht vooraf de toestemming te krijgen van elke persoon die voorkomt op de Foto vóór die wordt verstuurd naar Instagram, Twitter of Facebook over het feit dat zijn Foto wordt verspreid en weergegeven. De deelnemer is ook verantwoordelijk tegenover hen voor het gebruik dat wordt gemaakt van hun beeld in het kader van deze actie.

 

20. De deelnemer aanvaardt dat de Foto’s die hij/zij op Facebook, Twitter of Instagram met “#FantaPlay” heeft gepost, door Coca-Cola geselecteerd en re-post worden op dezelfde kanalen alsook www.Fanta.be/lu. Het feit dat een Foto op Facebook, Twitter of Instagram en/of www.Fanta.be/lu wordt door Coca-Cola repost betekent niet dat de deelnemer een prijs zou krijgen.

 

21. Coca-Cola behoudt zich het recht voor de Foto aan te passen om te voldoen aan de technische vereisten, bepaald door de plaatsing op Internet.

 

22. De deelnemer aan onderhavige actie doet ten voordele van The Coca-Cola Company, zijn filialen, afdelingen en bottelingafdelingen, zijn opvolgers en rechthebbenden, alsook degenen die handelen met hun toestemming (hieronder de licentiehoudende partijen genoemd), definitief, zonder verhaal en zonder schadevergoeding afstand van alle niet-exclusieve rechten om zijn Foto's volledig of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, weer te geven of te verspreiden, als dusdanig of in het kader van afgeleide werken op Instagram, Twitter en/of Facebook, in de mate van het nodige voor de organisatie van de actie, met name de verspreiding en de weergave van de Foto op www.Fanta.be/lu, Instagram, Twitter en/of Facebook. De deelnemer aanvaardt dat Coca-Cola hem/haar op Facebook, Twitter of Instagram eventueel contacteert met het oog om alle ander gebruik of weergave toe te stemmen. Echter blijft de deelnemer vrij om daaraan niet te aanwoorden of daarmee niet door te gaan.

 

 

23. De deelnemer garandeert Coca-Cola dat hij de enige houder is van rechten waarvan hij op grond van onderhavige Actievoorwaarden afstand doet en dat de eventuele rechten van derden aan hem zijn afgestaan. Zo garandeert de deelnemer meer bepaald dat hij alle nodige machtigingen heeft verkregen voor de reproductie en weergave van elementen die beschermd zijn:

-  door intellectuele eigendomsrechten voor de Foto's die u deelt, en met name de merken, muziekopnames, teksten, plaatsen of elementen beschermd door auteurs- of naburige rechten;

-  door persoonlijkheidsrechten, zoals de afbeelding of de naam/voornaam van de weergegeven natuurlijke personen.

 

Bij niet-naleving van deze garantie moet de deelnemer Coca-Cola vergoeden voor de schade die door het bedrijf wordt geleden.

 

 

24. De deelnemer garandeert aan Coca-Cola of aan derden alle rechten die voortkomen uit de onderhavige verbintenissen.

 

25. Coca-Cola Services NV, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel, behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben, en kan desgevallend verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen door te schrijven naar Coca-Cola PB 10 176 – 1180 Brussel, of door een e-mail te sturen naar consumerinfo@eur.ko.com. De gegevens van de deelnemer worden verwerkt en behouden voor de doeleinden van de actie.

 

26. Die Actievoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht.